This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Notariaattipalvelut

 

Notariaattipalvelut

NOTARIAATTIPALVELUT 


Konsulaatin notaariaattitoimiston tehtävänä on vastaanottaa elossa olevien asiakirjoja ja hoitaa näiden asiakirjojen säilyttäminen sekä kopioiden ja otteiden luovuttaminen. Notariaattitoimiston palvelut on tarkoitettu ulkomailla pysyvästi tai väliaikaisesti asuville Italian kansalaisille. Notariaattitoimiston useimmiten pyydetyt palvelut ovat: 

1. Valtakirjan laatiminen 
2. Julkisen testamentin laatiminen 
3. Julkisten asiakirjojen laatiminen 
4. Asiakirjojen oikeaksi vahvistaminen

1. Valtakirjan laatiminen

Valtakirjan avulla henkilö valtuuttaa toisen henkilön toimimaan hänen sijaisenaan ja edustajanaan tietyn päämäärän saavuttamiseksi (esim.: myynti-, osto-, hallinta-, lahjoitustoiminnassa sekä yhtiöiden perustamis- tai lopettamistoiminnassa, vihkimisilmoituksen tekemisessä, jne.).
Valtakirjoja on kahta lajia: - yleisellä valtakirjalla henkilö valtuuttaa edustajansa ajamaan kaikki hänen nykyiset ja tulevat asiat; - erikoisvaltakirjalla henkilö valtuuttaa edustajansa ajamaan vain osan asioistaan. Erikoisvaltakirjan voimassaolo päättyy silloin kun asia, jonka ajamiseksi valtakirja on annettu, on hoidettu.

2. Julkinen testamentin laatiminen

Konsulaatin notariaattitoimiston tärkeimpiin tehtäviin kuuluu ulkomailla asuvien henkilöiden antaman viimeisen tahdon julistaminen. Julkinen testamentti on testamentintekijän tahdon kirjallinen lausunto notaarina toimimaan valtuutetulle virkailijalle kahden todistajan läsnäollessa. Salaisessa perunkirjassa notariaattitoimisto vastaanottaa mainitun asiakirjan, jonka sisältö pysyy salaisena, ja joka säilytetään notaaritoimistossa. Testamentin tekijän itse kirjoittama testamentti ei vaadi notaarina toimivan virkailijan toimittamista. Tässä tapauksessa säilytyspaikalla ja sen säilyttäjällä ei ole väliä.

3. Julkisten asiakirjojen laatiminen 

Kyseessä on joukko laillisia asiakirjoja (esim. lahjakirja), joille laki säätää julkisen asiakirjan muodon.

4. Asiakirjojen oikeaksi vahvistaminen 

Yleensä asiakirjojen oikeaksi vahvistamisen suorittaa konsulaatin virkailija, mutta sen voi suorittaa myös notaariksi toimimaan valtuutettu virkailija.
Kyseessä on:  

1. Nimimerkin oikeaksi vahvistaminen: virkailija vahvistaa, että todistuksen antaja on myös ko. asiapaperin oikea allekirjoittaja. 

2. Valokuvan oikeaksi vahvistaminen: vahvistuksen hakija käy henkilökohtaisesti notariaattitoimistossa henkilöllisyyspaperi ja kolme samanlaista valokuvaa mukanaan. 

OMAVASTUUTODISTAMINEN

Omavastuutodistamisella tarkoitetaan "asiakirjaa, jonka henkilö kirjoittaa itse  varsinaisen todistuksen korvaamiseksi" (laki 15/1968 § 2). 
Itsetodistus antaa siis kansalaiselle mahdollisuuden esittää tiettyjä julkisista rekistereistä muutenkin helposti saatavissa olevia henkilökohtaisia tietoja yksinkertaisella ja edullisella tavalla. Itsetodistuksen voivat antaa kaikki Italian kansalaiset tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaiset. Euroopan unionin ulkopuolelta tulevat henkilöt saavat antaa omailmoituksen vain jos he asuvat pysyvästi Italiassa ja ainoastaan sellaisista tiedoista, jotka ovat viranomaisten helposti tarkistettavissa. 
Itsetodistuksia ja korvaavia ilmoituksia voidaan käyttää asioidessa julkisen hallinnon kanssa sekä julkisten palvelujen ja niitä hallinnoivien tahojen kanssa. Omavastuutodistamista voidaan käyttää yksityisten välisessä kanssakäymisessä vain, jos molemmat osapuolet suostuvat siihen tuomioistuimessa oikeudellisten asioiden ajamisessa.
 
Itsetodistuksen korvaamat todistukset

1. Tavalliset todistukset: itsetodistuksella voi todistaa oman/omat: 

    - syntymäajan ja -paikan; 
    - kotipaikan; 
    - kansalaisuuden; 
    - poliittiset oikeudet; 
    - siviilisäädyn (naimaton, naimisissa, leski); 
    - perheen; 
    - elossa olemisen; 
    - lapsen syntymän; 
    - puolison, ylenevässä tai alenevassa polvessa sukulaisen poismeno; 
    - asepalveluksen suorittamisen tai suorimattomuuden; 
    - jäsenyyden julkisen hallinnon hallinnoimissa rekistereiss; 
    - opintotodistukset; 
    - ammattinimikkeen; 
    - yliopiston tentit ja valtakunnalliset ammatilliset pätevyyskokeet 
    - ammattillitodistukset; 
    - pätevyystodistukset; 
    - koulutustodistukset; 
    - jatkokouluttautumistodistukset 
    - tekniset todistukset;
    -lausunnot omista tuloista tai  taloudellisesta tilanteesta myös  erikoislakien sätämien etujen ja/tai hyötyjen saamiseksi; 
    - todistuksen mahdollisesti maksetuista sosiaalimaksuista ja näiden summista; 
    - codice fiscale:n (italialainen sosiaaliturvatunnus) ja y-tunnuksen; 
    - todistuksen verotiedoista; 
    - työttymyystilan; 
    - eläkeläis- ja eläkkeenlaaduntodistuksen; 
    - opiskelijatodistuksen; 
    - kotirouvatodistuksen; 
    - oikeudellisen tai fyysisen laillisen edustajan; holhoojan, huoltajan, yms. 
    - jäsenyyden missä tahansa yhdistyksessä; 
    - asevelvollisuuden suorittamisen tai suorittamattomuuden mukaan lukien asevelvollisuuslain  Italian tasavallan presidentin asetuksen 237/64 77 §:n (muokattu lain 958/86 22 §:llä)   
    - rikosrekisterittömyyden; 
    - minkä tahansa siviilisäätyrekisterissä olevan tiedon, josta omailmoituksen antaja on tietoinen 

Itsetodistuksen antotapa

Tavallisten todistusten korvaava omailmoitus annetaan omalla vastuulla ja kirjallisena tai täyttämällä valmiina olevia kaavakkeita (omailmoituksen allekirjoittaminen ei edellytä virkailijan tai todistajan läsnäoloa). Tämän lisäksi on myös mahdollista asiakirjojen ja todistusten toimittaminen julkisille viranomaisille faksitse, postitse tai sähköisessä muodossa.    


TODISTAJIEN VAHVISTAMA VIRALLINEN ASIAKIRJA

Henkilöt voivat kaikissa niissä tilanteissa todistaa itse oikeiksi sellaisia henkilökohtaisia asioita, joita viranomainen ei voi heidän puolestaan todistaa. Todistajien vahvistaman virallisen asiakirjan sijasta voidaan siis käyttää korvaavaa ilmoitusta presidentin säädöksen 445/2000 §:n 47 mukaisesti. 

Todistajien vahvistaman virallisen asiakirjan sijasta käytettävää korvaavaa ilmoitusta voidaan soveltaa myös sellaisten henkilöiden tilanteessa, joiden tilanteesta ilmoitusta tekevällä henkilöllä on tuntemusta. Korvaavaa ilmoitusta antavalla henkilöllä on  mahdollisuus  todistaa myös asiakirjan yhdenmukaisuus asiakirjan alkuperäiskappaleen kanssa. Korvaava ilmoitus voidaan tehdä ilmoittamalla asioita, tilanteita tai muita henkilökohtaisia asoita, jotka ovat ilmoittavan henkilön tietoisuudessa. Korvaava ilmoitus tehdään virkamiehelle, jolla on valtuudet ottaa ilmoitus vastaan, notaarille, kunnan sihteerille tai muulle henkilölle, jonka kaupunginjohtaja on valtuuttanut tehtävään. Jos kyseessä oleva tilanne tai henkilökohtainen asia voidaan todistaa oikeaksi muun tahon toimesta ja jos viranomainen katsoo, että on tarpeen tarkistaa korvaavan ilmoituksen aitous pyytämällä tarvittavia asiakirjoja, on heillä siihen aikaa 15 päivää korvaavan ilmoituksen antamisesta.

Todistusten sekä todistajien vahvistamien virallisten asiakirjojen sijasta annettujen korvaavien ilmoitusten voimassaoloaika:

Korvaavilla ilmoituksilla on sama voimassaoloaika kuin niillä korvattavilla asiakirjoilla. Normaalisti todistuksilla on kuuden kuukauden voimassaoloaika niiden antopäivästä laskettuna, lukuun ottamatta niitä tapauksia, joissa lain normit tai säädökset määräävät pidemmän voimassaoloajan. Väestörekisteriotteiden ja siviilisäätyä koskevien todistusten voimassaoloaika on pidennettävissä jos ilmoitusta tekevä henkilö ilmoittaa, että ilmoituksessa olevat tiedot ovat pysyneet muuttumattomina ja allekirjoittaa kyseisen ilmoituksen. Korvaavilla ilmoituksilla, joilla todistetaan muuttumattomia henkilökohtaisia tietoja (syntymä- ja kuolintodistus, koulu- ja opiskelutodistukset, jne.) on puolestaan määrätön voimassaoloaika. 

Korvaavaa ilmoitusta ei ole mahdollista käyttää koskaan seuraavien dokumenttien sijasta: 

 - lääkärintodistukset;
 - terveydenhuollon antamat todistukset;
 - eläinlääkärintodistukset;
 - alkuperäistodistukset;
 - EU:n yhdenmukaisuustodistukset;
 - rekisteröidyt merkkitodistukset;
 - patenttitodistukset. 

Viranomaiset eivät voi pyytää  kansalaiselta todistuksia seuraavissa tilanteissa:
 
Tilanteissa, joissa täytyy todistaa oikeiksi tiedot koskien etu- tai sukunimeä, syntymäpaikkaa tai -aikaa, kansalaisuutta, siviilisäätyä tai vakinaista asuinpaikkaa, viranomaiset eivät voi pyytää todistusta, vaan henkilökortin esittäminen riittää. Tietojen rekisteröinti tapahtuu ottamalla valokopio  kyseisestä henkilöllisyystodistuksesta. Jos henkilöllisyystodistus ei ole enää voimassa, hakijan tulee ilmoittaa siitä kirjoittamalla valokopion reunaan, että henkilöllisyystodistuksessa olevat tiedot eivät ole muuttuneet henkilöllisyyskortin voimassaolopäivän jälkeen.

Vääriä tietoja antavien kansalaisten rangaistukset  

Viranomaisten täytyy suorittaa tarkistus, jos he epäilevät korvaavan ilmoituksen luotettavuutta. Jos etsinnässä huomataan valheellinen ilmoitus, sekä valhe että valheellisten ilmoitusten käyttö ovat rangaistavia tekoja rikoslaissa, sekä muissa aihetta koskevissa laissa. Valheellisen ilmoituksen tehnyt henkilö menettää myös mahdolliset edut, jotka hän on saavuttanut valheellisen ilmoituksen kautta.

Henkilöllisyystodistus

Kaikissa tilanteissa, joissa pyydetään esittämään henkilökortti, voidaan se korvata esittämällä samanarvoinen henkilöllisyystodistus. Henkilökortin kanssa samanarvoisia ovat: 

 - passi;
 - ajokortti;
 - veneilykortti;
 - eläkeläiskortti;
 - lämpölaitteiden käyttöön oikeuttava lupa;
 - aseenkantolupa;
 - valtion viranomaisten myöntämä valokuvalla, leimalla tai muulla tunnuksella varustettu henkilökortti.
Jos henkilökortti ei ole enää voimassa, voidaan se silti esittää, mutta kyseisen henkilön tulee ilmoittaa kirjoittamalla henkilökortista otetun valokopion reunaan, että kyseisessä henkilökortissa olevat tiedot eivät ole muuttuneet.


100