This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Siviilisääty

 

Siviilisääty

OTE VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ (entinen virkatodistus)

Suurlähetystön tai konsulaatin väestötietotoimisto on vastuussa, kuten italialainen kuntakin, valtion rekisterien tietojen ylläpidosta. Valtion rekisterejä on neljä: kansalaisuus-, syntymä-, avioliitto- ja kuolinrekisteri. Kyseisellä toimistolla on valtuudet myöntää todistuksia kaikkia yllämainittuja rekistereitä koskien. Rekisteröinnistä tulee merkintä väestötietojärjestelmään, jossa on jokaisen kansalaisen väestötiedot.

Konsulaatit ottavat myös vastaan ulkomaisten viranomaisten myöntämiä todistuksia ja asiakirjoja ja välittävät ne edelleen italialaisille kunnille, jotta tiedot kirjattaisiin julkisiin rekistereihin.

Konsulaatin väestötietotoimisto auttaa, väestötietorekisterien hallinnan lisäksi, piirissään asuvia kansalaisia toteuttamaan seuraavia toimenpiteitä:

    - vihki-ilmoitusten laatiminen ja niiden julkaisu konsulaatin virallisella ilmoitustaululla

    - vihkiminen konsulaatissa, kunhan se ei ole ristiriidassa paikallisten lakien kanssa

    - nimenmuutoshakemusten välittäminen valtuutetun prefektin virka-alueelle, jos kyseessä on häpeällinen tai naurettava etu- tai sukunimi

    - avioeropäätösten vastaanottaminen ja välitys valtuutetuille kunnille, jotta tiedot kirjattaisiin julkisiin rekistereihin.

Oikeus rekisteröidä tai saada väestötietotodistuksia

Vakituisesti ulkomailla asuvan Italian kansalaisen on oltava rekisteröitynä Ulkomailla Asuvien Italialaisten Rekisteriin (AIRE), jotta hän voisi rekisteröidä syntymiä, avioliittoja tai kuolemia ja saada aiheeseen kuuluvat todistukset.

Väestötietojen eri osat

SYNTYMÄ
 

Ulkomailla asuvan Italian kansalaisen lapsen syntymän rekisteröinti:
Ulkomailla syntyneet lapset, joilla on toisen maan kansalaisuus ja joiden vanhemmat tai toinen vanhemmista on Italian kansalainen, ovat myös Italian kansalaisia. Tästä johtuen heidän syntymänsä täytyy rekisteröidä myös Italiassa.

Syntymän rekisteröintiä varten täytyy konsulaattiin toimittaa seuraavat asiakirjat:

    - Syntymätodistus, jonka valtuutettu viranomainen on synnyinmaassa antanut, varustettuna italiankielisellä virallisen kääntäjän tekemällä käännöksellä, joka on todistettu oikeaksi synnyinmaan ulkoministeriössä (koskee kaikkia vuoden 1961 Haagin sopimukseen kuuluvia maita);

    - Asiakirja, jolla todistetaan ainakin toisen vanhemman Italian kansalaisuus (henkilöllisyyskortti, Italian passi tai todistus Italian kansalaisuudesta).

Syntymätodistusten rekisteröinti, joissa on molempien vanhempien sukunimi (perustuslakituomioistuimen ratkaisu n. 286/2016)

Italian perustuslakituomioistuin on antanut päätöksen n. 286, joka julkaistiin Italian virallisessa lehdessä (Gazzetta Ufficiale) 28. Joulukuuta 2016 . Päätöksessä määritellään perustulain vastaisiksi artikloiden 237, 262, 299 vakiintunt tulkinta, jonka mukaan lapselle ei voi antaa syntymän hetkellä äidin sukunimeä isän sukunimen lisäksi.

Ennen perustuslakituomioistuimen päätöstä, kaksoiskansalisuuden omaavat ulkomailla syntyneet henkilöt on voitu rekisteröidä molempien vanhempien sukunimellä. Nyt myös ulkomailla syntyneet italialaisten vanhempien jälkeläiset voidaan rekisteröidä molempien vanhempien kirjallisella suostumuksella.

Kirjallinen suostumus mikäli sitä ei ole liitetty syntymätodistukseen, voidaan ladata tästä. Suostumus tulee täyttää ja allekirjoittaa molempien vanhempien toimesta.

Täytetty ja allekirjoitettu lomake voidaan toimittaa henkilökohtaisesti, postitse, sähköpostitse tai faksilla konsulaattiin. Mukaan tulee liittää kopio henkilöllisyystodistuksesta. Konsulaattivirkalijan tulee todistaa allekirjoitukset oikeiksi. Vaihtoehtoisesti oikeaksi todistaminen voidaan tehdä suomalaisen asianomaisen viranomaisen toimesta (apostille tulee liittää mukaan).


AVIOLIITTO

Italian kansalaisen ulkomailla solmitun avioliiton rekisteröiminen Italiassa:

Valtuutetun kunnan on kirjattava tieto avioliitosta julkisiin rekistereihin, jotta ulkomailla solmittu avioliitto olisi laillinen Italiassa.

AIRE:een rekisteröity Italian kansalainen pyytää vihki-ilmoituksen julkaisua konsulaatissa ja sen jälkeen hänet voidaan vihkiä avioliittoon ulkomaiden valtuutettujen viranomaisten toimesta tai konsulaatissa, kunhan siihen ei ole laillista estettä paikallisten lakien osalta.

Italiassa vakituisesti asuva Italian kansalainen pyytää sen sijaan vihki-ilmoituksen julkaisua kotikunnaltaan ja sen jälkeen hänet voidaan vihkiä avioliittoon ulkomaiden valtuutettujen viranomaisten toimesta.

Avioliiton solminut kansalainen toimittaa konsulaattiin paikallisten viranomaisten antaman käännetyn ja tarvittaessa oikeaksi todistetun vihkitodistuksen, jotta vihkitodistus voidaan toimittaa edelleen siihen kuntaan Italiassa, joka kirjaa tiedon julkisiin rekistereihin.

AVIOERO

Ulkomailla tehdyn avioeropäätöksen rekisteröinti Italiassa:

Asianomaisen täytyy ottaa huomioon, että ulkomailla annettu avioeropäätös ei ole automaattisesti laillinen Italiassa.

Vaadittavat asiakirjat, jotta tieto voitaisiin kirjata julkisiin rekistereihin:

- ”Artikla 39” Tuomioistuimen kansliasta;

- virallisen asiakirjan korvaava ilmoitus (dichiarazione sostituiva di notorietà:
(kaavake täällä)

- valokopio passista.

Asiakirjojen ollessa lainvoimaisia maassa, jossa ne on myönnetty konsulaatti välittää kyseiset asiakirjat edelleen italialaiseen kuntaan, jossa avioeropäätös rekisteröidään.

 

KUOLEMA

Ulkomailla asuvan Italian kansalaisen kuoleman rekisteröinti Italiassa:

Tieto Italian kansalaisen kuolemasta ulkomailla on kirjattava Italiassa julkisiin rekistereihin.

Asiakirjat, joita tarvitaan rekisteröitäessä vainajia:

    - kuolintodistus, jonka valtuutettu viranomainen on asuinmaassa antanut ja joka on käännetty ja mahdollisesti oikeaksi todistettu (lain määrittelemissä tapauksissa);

    - asiakirja, josta ilmenee vainajan kansalaisuus: henkilöllisyyskortti, Italian passi tai todistus Italian kansalaisuudesta.

Kaikki paikallisen viranomaisen antamat väestötiedot täytyy esittää alkuperäisinä, sekä vaadittavissa tapauksissa, oikeiksi todistettuina ja käännettynä Italian kielelle, jotta konsulaatti voisi toimittaa ne edelleen valtuutetuille kunnille.


91